Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.


Bestellingen

 • Bestellingen worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
 • Zandstorm is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.
 • De vermelde prijzen op onze site zijn uitgedrukt in euro. Ze zijn inclusief BTW maar exclusief verwerkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


Verzending en verwerking

 • Voor verzending en verwerking binnen de Benelux rekenen wij een flatfee aan van 6 euro voor alle aankopen onder de 150 euro. Vanaf een bestelling van 150 euro is de verzending gratis. Standaard versturen wij onze pakketten via DPD. Indien er sprake is van schade moet u zelf het initiatief nemen om zich te wenden tot Zandstorm BVBA en aangifte hiervan te doen binnen de 3 dagen na ontvangst.
 • Zandstorm BVBA is niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte postschade.
 • Alle verstuurde zendingen zijn steeds verzekerd en hebben een uniek track&trace nummer waarmee u de zending kan opvolgen.


Annulatie

 • Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog NIET is verwerkt, kosteloos.
 • U mag deze overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien wij niet kunnen leveren binnen de 30 dagen na besteldatum.
 • Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Zandstorm BVBA reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger). Opgelet: dit sluit niet uit dat alle producten 100% zullen terugbetaald worden. Lees hiervoor de uitzonderingen in de paragraaf "Herroepingsrecht" , "Kosten in geval van herroeping", "Uitsluiting herroepingsrecht".


Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. De klant wordt verondersteld te zijn het geteste product technisch onder de knie te hebben. Beschadiging veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik zal door de klant vergoed moeten worden. 
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit heeft verkregen.
 • Bij het retourneren van een deel van de oorspronkelijke bestelling vervalt het recht op terugbetaling van de verzendkosten.


Uitoefening van het herroepingsrecht & retourformulier
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u om het retourformulier, dat u hier kan downloaden, volledig in te vullen, door te mailen en eveneens bij te sluiten bij uw retourzending.

Retouradres:
Zandstorm BVBA
Diestbrugstraat 129
3071 Erps-Kwerps
België
[email protected]


Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien er sprake is van waardevermindering van het gerourneerde goed, dan zal deze vermindering verrekend worden met het terug te betalen bedrag.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terugbetalen.


Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in volgende paragraaf. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, speciaal voor de consument geassembleerde producten of bestelde producten, glasproducten, op maat afgeknipte materialen (draden, koorden, kettingen, stoffen, tubes, band, en andere aanverwante materialen)
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor tijdschriften;
  g. voor audio en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Gevolgen van de herroeping
Als de overeenkomst volledig herroepen wordt, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gemaakt inclusief de leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte werden gesteld van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. Er zullen geen kosten voor terugbetaling in rekening worden gebracht.
De terugbetalingsprocedure zal pas opgestart worden tot wij de goederen opnieuw in ons bezit hebben gekregen. De consument heeft er dus alle baat bij te zorgen dat hij kiest voor een verzekerde verzending opdat de goederen tijdens de terugzending niet verloren raken. (cfr. Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 - NL L 304/84).

A. De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
B. De directe kosten van het (al dan niet verzekerd) terugzenden van de goederen komen voor de consument zijn eigen rekening.
C. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Indien er sprake is van waardevermindering zal Zandstorm eenzijdig bepalen wat de waardevermindering hiervan is, en dit verrekenen met het te restitueren bedrag van de geretourneerde bestelling.


Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud

 • De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake zou zijn van een foutieve ingave door ons, of indien er sprake zou zijn van overmacht (vb een technisch defect/programmeerfout wijzigt de prijzen, reset der prijzen, enz...)
 • Leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.
 • Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert de BVBA Zandstorm als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. De exporteur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.


Klachten

 • Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.
 • Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.
 • De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege. Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden.
 • Contactgegevens van het ODR (online dispute resolution platform): [email protected], Hollandstraat 13 - 1060 Brussel


Betalingsvoorwaarden

 • Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer, via Paypal, Lightspeed Payments (Mollie), MultisafePay, bank of contant (cash, Bancontact, kadobon of Sodexo/Edenred cheque) bij ophaling ter plaatse.
 • Facturen betaalbaar via bank, moeten binnen de 7 kalenderdagen overgeboekt zijn op onze bedrijfsrekening.
 • De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.
 • Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar, met een minimale schadebeding van 50 euro. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.


Waarborg

 • Op alle glasproducten zoals glasstaven, glasplaten, enz. wordt geen waarborg gegeven. Glasbreuk is ter risico van de koper.
 • Op gipsproducten (vb Powertex beeldjes) wordt geen breukwaarborg gegeven.
 • Op producten waarvan expliciet staat op de webshop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor breuk tijdens het transport, wordt geen breukwaarborg gegeven.
 • De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan dewelke die de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld.
 • Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen of bij ontvangst na levering; voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde goed of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
 • De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-schriftelijke beloften.
 • De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging door slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud.


Communicatie

 • Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk doorgegeven bestellingen of communicatie in de breedste zin van het woord, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en Zandstorm, dan wel tussen Zandstorm en derde partijen (in zoverre ze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en Zandstorm), is Zandstorm niet aansprakelijk. Deze regel vervalt enkel indien er daadwerkelijk sprake is van grove nalatigheid of opzet door Zandstorm.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »